Regulamin serwisu internetowego TripConnect z dnia 30 września 2017 roku.

Wstęp

Art. 1

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z i funkcjonowania serwisu internetowego TripConnect

Art. 2

Niniejszy Regulamin i przepisy prawa obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w sposób wyłączny, określają prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu oraz prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności podmiotu prowadzącego Serwis.

Art. 3

Każdy Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem oraz przestrzegania jego postanowień, a także przepisów obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podczas korzystania z Serwisu. 

Definicje 

Art. 4

Wszelkie definicje wymienione poniżej, należy rozumieć w sposób następujący:

TripConnect/Serwis - serwis internetowy o tematyce turystycznej dostępny pod adresem internetowym www.tripconnect.pl.

Użytkownik - osoba fizyczna posiadająca aktywne Konto w Serwisie.

Konto – dostępne dla danego Użytkownika  po zalogowaniu, miejsce w Serwisie, za pośrednictwem którego Użytkownik może wprowadzać, modyfikować i usuwać swoje dane, opisy, zdjęcia i inne elementy związane z użytkowaniem Serwisu.

Profil - miejsce w Internecie, prezentujące osobę danego Użytkownika, zawierające jego dane przekazywane przez Użytkownika dobrowolnie i samodzielnie.

Nazwa Profilu/Loginu - indywidualna i niepowtarzalna nazwa wybrana przez Użytkownika podczas zakładania konta lub nazwa jego profilu w serwisie Facebook.com / Google+, wykorzystana podczas rejestracji za pośrednictwem serwisu Facebook.com / Google+

Komentarz/Wpis - wyrażenie opinii przez Użytkownika w Serwisie.

Wiadomość - informacja wysyłana Użytkownikowi przez innego Użytkownika za pośrednictwem wewnętrznego systemu wiadomości Serwisu.

Ban - blokada dostępu nałożona na Użytkownika za złamanie postanowień Regulaminu.

Materiały - zdjęcia, teksty i inne treści umieszczane przez Użytkowników

Administrator – osoba fizyczna zarządzająca i prowadząca Serwis TripConnect

Regulamin - niniejszy dokument

Rejestracja i zasady korzystania z Serwisu 

Art. 5

Użytkownikiem Serwisu może być każda osoba fizyczna, która skończyła 12 lat i dokonała procesu rejestracji zakończoną skutecznym założeniem Konta oraz zaakceptuje treść Regulaminu w całości.

Art. 6

Rejestracja w Serwisie polega na poprawnym wypełnieniu formularza znajdującego się na stronie: www.tripconnect.pl lub poprzez rejestrację za pośrednictwem serwisu Facebook.com / Google+

Art. 7

Podczas procesu rejestracji Użytkownik zobowiązany jest do podania aktualnych i prawdziwych danych, a także do ich aktualizacji w przypadku nastąpienia zmian.

Art. 8

Pozytywne ukończenie procesu rejestracji oznacza zawarcie Umowy na czas nieokreślony na korzystanie z funkcjonalności Serwisu

Art. 9

Zarejestrowany Użytkownik Serwisu ma prawo do:
a. posiadania własnego Konta i Profilu w Serwisie,
b. zmiany i usunięcia swoich danych za pomocą opcji Konta,
c. przeglądania Profili innych Użytkowników,
d. wysyłania Wiadomości, a także komentowania zdjęć,

Art. 10

Zachowania sprzeczne z dobrymi obyczajami i ogólnie pojętą etykietą są zabronione.
W szczególności niedozwolone jest:

- publikowanie treści naruszających polskie i międzynarodowe przepisy prawa
- używanie zwrotów powszechnie uważanych za obraźliwe, a także w jakikolwiek sposób naruszających godność innych Użytkowników
- umieszczanie materiałów pornograficznych,
- promowanie innych stron internetowych,
- rozsyłanie spamu,
- umieszczanie treści i materiałów o charakterze komercyjnym, służących reklamie i promocji bez pisemnej zgody podmiotu prowadzącego Serwis.

Konto

Art. 11

Użytkownik może posiadać maksymalnie 1 konto w Serwisie.

Art. 12

Przekazywanie hasła do Konta osobom trzecim jest zabronione.

Art. 13

Z Konta może korzystać wyłącznie Użytkownik. Zabronione jest zakładanie i używanie kont przez 2 lub więcej osób jednocześnie.

Art. 14

Użytkownik ma prawo do samodzielnego usunięcia w każdej chwili Konta lub kontaktując się z Administratorem Serwisu. Wraz z usunięciem Konta usunięty zostanie z Serwisu Profil Użytkownika.

Art. 15

W przypadkach łamania postanowień niniejszego Regulaminu Administrator może zablokować tymczasowo Konto Użytkownika (Ban) lub je usunąć. Administrator odblokuje Konto wedle własnego uznania po zrealizowaniu przez Użytkownika działań wskazanych przez Administratora jako przyczyna blokady.

Art. 16

Użytkownik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za Materiały umieszczane w Serwisie, w szczególności zdjęcia, oraz przesyłane Wiadomości. 

Art. 17

Serwis w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności za nieautoryzowane wykorzystanie przez osoby trzecie umieszczonych w Serwisie Materiałów. Wszelką odpowiedzialność ponosi Użytkownik.

Art. 18

Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za materiały umieszczane przez Użytkowników, jednakże dołoży wszelkich starań, aby usuwać/blokować materiały niezgodne z Regulaminem.

Art. 19

Użytkownik oświadcza, że posiada pełnię praw do zamieszczanych przez siebie Materiałów oraz zgodę osób trzecich na publikację w przypadku gdy osoby trzecie występują w Materiałach.

Art. 20

Administrator Serwisu ma prawo do zmniejszania/kompresowania Materiałów Użytkownika, a także do ich wykorzystywania w aplikacjach na innych urządzeniach niż komputer. Nie ma też obowiązku informowania Użytkownika o tym fakcie.

Art. 21

Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do wykorzystania Serwisu jako narzędzia działalności komercyjnej, ogłoszeniowej i reklamowej wśród Użytkowników. 


Reklamacje

Art. 22

Wszelkie reklamacje i uwagi dotyczące Serwisu powinny być zgłaszane za pomocą formularza kontaktowego dostępnego pod adresem www.tripconnect.pl/kontakt


Postanowienia końcowe
 

Art. 23

Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i dostępny jest pod adresem www.tripconnect.pl/regulamin

Art. 24

Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili, informując o tym Użytkowników serwisu poprzez wskazanie daty ostatniej zmiany na początku treści Regulaminu oraz na stronie umożliwiającej zalogowanie się w serwisie. Użytkownik, który nie akceptuje zmian Regulaminu, ma prawo do rozwiązania Umowy w ciągu 30 dni od daty zmiany postanowień Regulaminu poprzez usunięcie Konta.

Szukaj wyjazdów